Tech

Huawei unveils Balong 5000, its 5G multi-mode chipset

Huawei Balong 5000 chipset