Tech

Huawei shipped 6.9 million 5G smartphones in 2019

Huawei 5G Smartphones